Tdoo qee uun diia eeu peedii aa Deeus '
O Preseente maais feeliz qe eeu jáah puudee teer '
Obrigadaa meeu #Deeus '