Secretary Davey joins legislators, staff @ Transportation Day, Statehouse.