David Bazan is coming to umhb. Go cru. you should come. #gocru