Damn you #SOPA 
#SOPAstrike 
#arabagainstsopa 
#bahrain