love this pix! @nmoralesnbc @arobach @todayshow xoxoxo