@itsjeremyscott Devon Aoki Jeremy Scott Paris Spring 2001