@KristenKaulitz no offense but I take offense to the 2nd one. Jus' sayin.