Gonna throw in a sweet potato...for fun. #Latkes #Chanukkah