@lizaredbel I think Im doing something wrong... #somuchformyscarf #f*ckknitting