Maria Vlachou/@fereikos & Dimitris Tsingos/@dikomas have just presented their #CreationStories #HSA