@BlasianSays @lemonstarbursts my (not striker) submission: