No plan ! No backup ! No choice ! #MI4 #coimbatore