Movie still of the day: #EmpireStrikesBack -1980 [d. by #IrvinKershner] #StarWars #5DaysOfLetitSnowFilms #Favefilm