I think Stocking's FINALLY gonna sue somebody..........