@PlaceboFansWW Wishes Brian Molko a very happy birthday #HappyBirthdayMissMolko (credits to Ashley for the pic)