Watching the fishermen bring in their boats in Gulfo de Santa Clara, mexico