Lots of fun @hanze #bioinformatics LAN-party! Nice way of using research/educational equipment ;-)