I garnish that shit with chicken. Bon apetite motha fukka!