@DJOnusko @JoshRogers12 the first of many podcasts. #historyinthemaking