@lyndsey_barker @JennTankersley salem says happy thanksgiving!