Pharaoh Senwosret I (Sesostris I) of the 12th Dynasty receives lotus from Horus (later called "Jesus", "Apollo", "Solar" Deity)  #Oromo Egypt