yew invited too #SherlockPawty @Spencerteddy @marshallsheldon @ShaynaCat @thisbear @mogsbear wotcha fink?