I'm thinkin . . . Stuffing, gravy, cranberry . . . Nom nom nom . .