ته چین امروز. نما از بالا.ظرف نداشتم توش برش گردونم