Lobster Sashimi White Truffle with @Guerrilla Arneis