தோழர் @kavi_rt அவர்கள் வீட்டில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் @jyovram @sharankay @athisha @iamkarki @rozavasanth