Puratchi puyal #Vishal nadikum, Prabhu Devavin iyakkathil, "VEDI". Ithu SARAVEDI machi......