My girl took to them almost immediately @sandrajapandra @Tokyogunz