Serious facial hair at the #Tintin premiere: @simonpegg, @nickjfrost & me.