เมื่ออาสาอย่างเราไม่มีน้ำจืดดื่มกิน ต้องหาเครื่องดื่มอื่นทดแทนน้ำดื่ม cc @talocktoktakk  #IamIndy