potato rosti, bacon, rocket, poached egg & sourdough toast =9  #TwitPict