Are you ready for the @TijuanaJackson #PrisonLogic tour?