Soyuz launches with its two European Galileo GPS satellites from the Amazon Oct. 21, 2011 #Soyuz #Kourou