@joelmchale @nbccommunity Hi Pierce! #Community #ChevyChase #PalmSprings