My Rosh Hashana resolution: To start dressing like @CarmeloAnthony -