What y'all think of #MySocks? #SuckTheSkinOnADryAss.