@ashton_white came prepared with his own banner to raise #fuckboston