#QuarterbacksBetterThanRomo Big Ben, Eli , and Leinart.. while twisted..