@iamromanski thank @alanritchson - @thadcastle for that. Hope you enjoy Mascot.