REO Speedwagon on stage at the Fairplex. #reospeedwagon