Gates of Mordor/ Gothic/ Spiritual Steampunk(tm) Pendant