Bhagyashree Ji (@bhagyashree123) and Purnima Ji (@PurnimaPat) from Kachchi Dhoop