At Sakagura, really yummy Japanese tapas restaurant.