Xiang zai chi zhe ge dong xi~Tai hao chi a~><Wo xiang qu Beijing de Wang jing, Taiwan de shi chang he yiqian de sushe^^