Feest yn folle gong, mei laserstralen en muzyk. Ljouwert 8 sept.