مقایسه دریاچه های ارومیه و وان ترکیه با 140 کیلومتر فاصله و اقلیم کاملا مشابه