คู่แท้มักทำอะไรเหมือนๆกัน คุคิ cc: @donghae861015 @GaemGyu