Fruit smoothies with @Misato_eva and @ZeroNiiro in China Town. Xx #fb