Who you pointin' at? LA Times Russ Parsons & @kerrysimon #taste @TheTasteLA