@mytchgraham problem: no chasers, solution: make kool-aid #vodka #pregamebaconfest